Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania a doručenia

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

Tovar, ktorý ste si objednali Vám bude osobne doručený kuriérom. Cena za prepravu bude započítaná vo faktúre, ktorá bude priložená k zásielke. Spôsob doručenia a platby - dobierka.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1.Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Prijať tovar do 14 dní od doručenia ak ho zákazník vráti a to aj bez udania dôvodu.

Nezodpovedáme za:

1.Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3.Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia. Prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5.Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1.Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru a to pripísaním na náš účet ešte pred jeho opätovnom odoslaním.

3. Ak si zákazník objedná tovar s výšivkou, tento tovar je povinný prebrať. V momente keď je takýto špeciálny tovar pre zákazníka vyrobený je povinnosťou zákazníka tento tovar prebrať a uhradiť. Tovar s výšivkou nie je možné vrátiť. V prípade, že zákazník takúto zásielku nepreberie, dodávateľ má nárok na náhradu škody a bude postupovať podľa vzájomnej obchodnej zmluvy (obchodné podmienky) a obchodného zákonníka.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru bude pripočítané poštovné - dobierka. Ceny sú uvedené s DPH. V prípade objednania výšivky na tovar, cena bude k tovaru pripočítaná. Cena za výšivku sa skladá z dvoch častí. Cena za program na výšivku ( jednorázová platba) a cena za výšivku. Ohľadne ceny za výšivku nás kontaktujte na: info@chefworks.sk


5. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 5 - 6  týždňov od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal , prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).Miesto dodania je uvedené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Doručenie na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra, doklad o predaji). Dodanie tovaru zaisťujeme po celom území Slovenskej a Českej republiky. Cena za prepravu pre Českú Republiku bude vypočítaná individuálne podľa váhy zásielky. Platobné podmienky pre zákazníkov z Českej Republiky sú: Platba Pred Dodaním Tovaru.

6. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od jej zadania.

Podmienky zrušenia objednávky.

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám oznámte na objednavky@chefworks.sk
Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

7. Vrátené zásielky

Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy od kuriéra o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať. Pokiaľ si zákazník nechá na výrobky vyšiť logo alebo meno, takúto zásielku nie je možné vrátiť a zákazník je povinný takúto zasielku prebrať. V prípade, že zákazník takúto zasielku nepreberie, dodávateľ má nárok na náhradu škody a bude postupovať podľa vzájomnej obchodnej zmluvy (obchodné podmienky) a obchodného zákonníka.

8. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu objednavky@chefworks.sk. Po obdržaní protokolu najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultujeme so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

10. Záverečné ustanovenie

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane o spotrebiteľa.

Ochrana osobných údajov:

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR"), ktorý vymedzil účel a podmienky spracúvania osobných údajov, je spoločnosť:

JUVITEX s.r.o.
so sídlom Trenčianska 1320, 020 01 Púchov
IČO: 36 339 903
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 15137/R

(pre účely tejto časti obchodných podmienok aj ako „prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Trenčianska 1320, 020 01 Púchov
E-mail: info@chefworks.sk
Tel.: +421 903 779 157 / +421 907 172 595

2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ minimalizuje rozsah spracúvaných osobných údajov tak, aby rozsah osobných údajov postačoval na splnenie/dodanie služieb, ktoré zákazník očakáva a zároveň aby došlo zo strany prevádzkovateľa k splneniu jeho normatívnych povinností a v primeranej miere bola zabezpečená ochrana jeho oprávnených záujmov.

4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol a/alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky a vykonanej registrácie zákazníka.

5. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane elektronického súboru "cookie" (bližšie informácie sú uvedené v súvislosti so záložkou cookies).

6. V prípade, ak sa zákazník pri vykonávaní objednávky alebo v rámci registrácie prihlási k odberu newsletteru, prevádzkovateľ potom spracováva emailovú adresu a časový záznam, kedy došlo zo strany zákazníka k súhlasu so zasielaním komerčných ponúk vzťahujúcich sa k tovaru ponúkanému v eshope www.chefworks.sk.

7. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je

• plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
• oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v komunikácii s potenciálnym zákazníkom/návštevníkom stránky po vykonaní registrácie,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 62 ods. 2 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v prípade ak došlo k objednávke predmetného tovaru a služby, na ktoré sa vzťahuje zaslané obchodné oznámenia alebo newsletter;
• súhlas zákazníka so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;,

8. Účelom spracovania osobných údajov je

• vybavenia objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, tel. a e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• registrácia na e-shope za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie s potencionálnym zákazníkom;
• zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít;
• štatistické a analytické spracovanie návštevnosti.

9. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

10. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a dobu uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najviac však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
• po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, najviac však po dobu 10 rokov;
• v prípade existencie oprávneného záujmu súvisiaceho s priamym marketingom a/alebo zabezpečením efektívnej obchodnej komunikácie s potencionálnym zákazníkom, po dobu 10 rokov od vykonania objednávky tovaru alebo vykonania registrácie;

11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

12. Prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

• poštovým, kuriérskym a prepravným spoločnostiam;
• spoločnosti zaisťujúcej služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu;
• spoločnostiam zaisťujúcim marketingové služby;
• advokátskym a právnym kanceláriám;
• súdom a orgánom činným v trestnom konaní, súdnym exekútor

13. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (tretích krajín).

14. Okrem už uvedených osobných údajov prevádzkovateľa spracováva aj dáta vzniknuté pri prehliadaní stránok webového rozhrania generované pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Táto remarketingové dáta prevádzkovateľ ukladá po dobu 365 dní. Pre remarketing okrem GDN siete prevádzkovateľ používa aj službu Adroll. Pomocou týchto online nástrojov nezbierame vaše osobné dáta, ako je meno, adresa, e-mail, ani telefón. Záznam pre zacielenie remarketingových reklám môžete odstrániť po vymazaní súborov cookie vo vašom prehliadači. Pre vylúčenie z Adrollu môžete navštíviť túto stránku: www.networkadvertising.org/choices/.

15. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má zákazník ako dotknutá osoba okrem iného nasledovné práva: i) právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie, ii) získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, iii) kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov; iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov; v) namietať proti spracúvaniu osobných údajov; vi) podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR); vii) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase bez jeho odvolania; viii) na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi; ix) na vymazanie údajov tzv. právo na zabudnutie (nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie zákonnej povinnosti, uplatňovanie právnych nárokov a.i.).

16. Zákazník si uplatňuje vyššie uvedené práva v súlade s GDPR a ďalšími právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si zákazník môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
17. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spracúvaniu osobných údajov, pričom zobral do úvahy použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ nakladá s osobnými údajmi a dôvernými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi a zachováva o nich mlčanlivosť v čase trvania zmluvného vzťahu a existencie oprávneného záujmu ako aj po jeho ukončení alebo zániku.

18. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. vykonaním registrácie zákazník potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami spracúvania osobných údajov oboznámený a berie ich na vedomie.

11. VOP

1. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov jednostranne zmeniť. Aktuálnu verziu obchodných podmienok a informácií o spracúvaní osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

2. Pre určenie obsahu kúpnej zmluvy sa uplatňujú obchodné podmienky platné a účinné v deň, keď zákazník (kupujúci) odošle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3. Tieto podmienky a informácie nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie