Terms & Conditions

Všeobecné obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania a doručenia

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

Tovar, ktorý ste si objednali Vám bude osobne doručený kuriérom. Cena za prepravu bude započítaná vo faktúre, ktorá bude priložená k zásielke. Spôsob doručenia a platby - dobierka.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1.Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Prijať tovar do 14 dní od doručenia ak ho zákazník vráti a to aj bez udania dôvodu.

Nezodpovedáme za:

1.Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3.Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia. Prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5.Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1.Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru a to pripísaním na náš účet ešte pred jeho opätovnom odoslaním.

3. Ak si zákazník objedná tovar s výšivkou, tento tovar je povinný prebrať. V momente keď je takýto špeciálny tovar pre zákazníka vyrobený je povinnosťou zákazníka tento tovar prebrať a uhradiť. Tovar s výšivkou nie je možné vrátiť. V prípade, že zákazník takúto zásielku nepreberie, dodávateľ má nárok na náhradu škody a bude postupovať podľa vzájomnej obchodnej zmluvy (obchodné podmienky) a obchodného zákonníka.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru bude pripočítané poštovné - dobierka. Ceny sú uvedené bez DPH. V prípade objednania výšivky na tovar, cena bude k tovaru pripočítaná. Cena za výšivku sa skladá z dvoch častí. Cena za program na výšivku ( jednorázová platba) a cena za výšivku. Ohľadne výšky ceny výšivky nás kontaktujte na: objednavky@chefworks.sk
5. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 3 - 6 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal , prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).Miesto dodania je uvedené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Doručenie na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra, doklad o predaji). Dodanie tovaru zaisťujeme po celom území Slovenskej a Českej republiky. Cena za prepravu pre Českú Republiku bude vypočítaná individuálne podľa váhy zásielky. Platobné podmienky pre zákazníkov z Českej Republiky sú: Platba Pred Dodaním Tovaru.

6. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od jej zadania.

Podmienky zrušenia objednávky.

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám oznámte na objednavky@chefworks.sk
Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

7. Vrátené zásielky

Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy od kuriéra o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať. Pokiaľ si zákazník nechá na výrobky vyšiť logo alebo meno, takúto zásielku nie je možné vrátiť a zákazník je povinný takúto zasielku prebrať. V prípade, že zákazník takúto zasielku nepreberie, dodávateľ má nárok na náhradu škody a bude postupovať podľa vzájomnej obchodnej zmluvy (obchodné podmienky) a obchodného zákonníka.

8. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu objednavky@chefworks.sk. Po obdržaní protokolu najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultujeme so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

10. Záverečné ustanovenie

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane o spotrebiteľa.

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login